Fortsæt til hovedindholdFortsæt til navigationFortsæt til søgeformular

Privatlivspolitik

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering prioriterer datasikkerhed højt og behandler, opbevarer og videregiver derfor altid personoplysninger i henhold til de gældende regler og anbefalinger.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering behandler alle registrerede personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven samt god databehandlingsskik herunder sikkerhedsstandarden ISO 27001 og anbefalinger fra Center for Cybersikkerhed. Standarden er med til at sikre, at vi har en systematisk og målrettet tilgang til arbejdet med at passe på alle data og personoplysninger. EU's forordning om databeskyttelse stiller krav til vores sikkerhedsniveau, og i databehandleraftaler med vores leverandører kan vi sørge for, at de også har passende sikkerhedsforanstaltninger.

Styrelsens privatlivspolitik gælder også rar-bm.dk

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er den dataansvarlige

Styrelsen har brug for at behandle personoplysninger for at varetage vores myndighedsopgave og for at levere god service. Dette gælder informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

På denne side finder du overordnet information om, hvorfra styrelsen indhenter dine oplysninger.

I styrelsen håndterer vi forskellige typer af personoplysninger i forbindelse med de opgaver, som vi varetager. Det er fx navne, adresser, CPR-numre, helbredsoplysninger, ydelsesoplysninger m.v.

Når du henvender dig til styrelsen fx på mail, er vi som offentlig myndighed forpligtet til at gemme dine personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, der kan identificere dig som person. Det kan fx være dit navn, adresse, e-mail eller CPR-nr. Vi håndterer de oplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre myndigheder, borgere eller virksomheder. Vi kan også selv indhente oplysninger om eller fra dig fra andre myndigheder, borgere eller virksomheder, når det er nødvendigt for at kunne udføre vores arbejde.

Men vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe vi har behov for det eller pligt til det. Du kan se reglerne om, hvordan vi som offentlig myndighed skal opbevare dokumenter i arkivloven. Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt i vores it-systemer, hvor adgangen er kontrolleret og begrænset til de medarbejdere, der har brug for det i deres arbejde.

Arkivloven (nyt vindue)

Styrelsen overlader i nogle tilfælde indsamlede personoplysninger til vores databehandlere. I de tilfælde har styrelsen indgået databehandlingsaftaler med vores databehandlere for at sikre, at den enkelte databehandler bl.a. har forpligtet sig til at opfylde sikkerhedskravene i Databeskyttelsesforordningen, og til at de alene handler efter styrelsens instruks. Databehandleren er endvidere forpligtet til at slette, anonymisere eller tilintetgøre alle personoplysninger, når den pågældende undersøgelse eller anden form for behandling er afsluttet. Det sikrer, at det efterfølgende ikke er muligt at identificere enkeltpersoner, der indgår i fx undersøgelser.

Hvilke rettigheder har du?

Når vi har dine personoplysninger i vores systemer, er du dermed det, man kalder registreret hos os. Som registreret har du en række rettigheder, som styrelsen som dataansvarlig skal kunne opfylde.

Du har ret til:

 • Indsigt – du har til hver en tid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig.
 • Berigtigelse – du har ret til at bede os om fx at få rettet oplysninger, som er forkerte eller vildledende.
 • Begrænsning – hvis vi retter dine oplysninger, vil vi stoppe med at bruge dine oplysninger, indtil de er rettet. I visse tilfælde kan du også bede os om at stoppe med at bruge dine oplysninger. Og har vi sendt dine oplysninger videre, kan du også bede om, at vi orienterer modtagerne om at gøre det samme.
 • Sletning – du har som udgangspunkt ret til at blive slettet, men som offentlig myndighed kan vi normalt ikke slette oplysningerne pga. særlige regler i offentlighedsloven og arkivloven.
 • Indsigelse – hvis du ikke mener, at vi har nogen grund til at bruge dine personoplysninger, har du også ret til at fortælle os det.
 • Dataportabilitet – du har som udgangspunkt ret til at få en kopi af dine oplysninger i et maskinlæsbart format, som du kan give til en anden dataansvarlig. Retten gælder dog ikke, når vi bruger oplysningerne i vores arbejde som offentlig myndighed, men kan fx være relevant, hvis behandlingsgrundlaget er en kontrakt mellem den dataansvarlige og en registreret.


EU’s forordning om databeskyttelse og dine rettigheder (nyt vindue)

Foruden databeskyttelsesforordningen gælder databeskyttelsesloven, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018. Databeskyttelsesloven supplerer og præciserer bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen fx i forhold til behandling af oplysninger om CPR-numre og begrænsninger i de registreredes rettigheder.

Databeskyttelsesloven (nyt vindue)

Typer af oplysninger

Styrelsen behandler alle registrerede oplysninger enten anonymt eller fortroligt. Nedenfor kan du læse om, hvad de to typer af behandlinger indebærer.

Anonymiserede oplysninger

Anonymiserede oplysninger bliver behandlet på en sådan måde, at oplysningerne ikke kan blive ført tilbage til den borger oplysningerne stammer fra. Oplysningerne bliver derfor ikke registreret på borgernes CPR-nummer, hvilket betyder, at styrelsen kan se generiske oplysninger, som f.eks. alder og køn, men at disse oplysninger ikke kan blive ført tilbage til den enkelte borger.

Fortrolige oplysninger

Fortrolige oplysninger indeholder information, som kan føres tilbage til den borger oplysningerne stammer fra. Oplysningerne bliver registreret på borgerens CPR-nummer, og fortrolige oplysninger kan derfor blive behandlet sammen med andre oplysninger, som styrelsen har adgang til via it-systemer som f.eks. DFDG og Jobnet.

Behandlingsgrundlag

Vi håndterer dine personoplysninger som en del af vores arbejde som offentlig myndighed. De opgaver, vi varetager og som gør, at vi behandler dine personoplysninger, er beskrevet i:

 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 • Lov om sygedagpenge
 • Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel
 • Lov om aktiv socialpolitik
 • Lov om fleksydelse
 • De beskæftigelsesrettede dele af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)
 • Lov om seniorjob
 • Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
 • Lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang
 • Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
 • Lov om skattenedslag for seniorer
 • Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere
 • Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v.
 • Lov om social pension
 • Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.
 • Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
 • Lov om Udbetaling Danmark
 • Lov om individuel boligstøtte
 • Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
 • Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
 • Lov om kontantydelse
 • Lov om frikommunenetværk
 • Lov om ferie
 • Finansloven
 • Lov om finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.


Hjemlen til at håndtere dine almindelige personoplysninger findes i artikel 6, stk. 1, litra e, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen). Hjemlen til at håndtere følsomme personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b og f-g samt artikel 10 sammenholdt med ovennævnte lovregler.

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde mere information om databeskyttelse, dine rettigheder og brug af personoplysninger:

Datatilsynet (nyt vindue)

Kontaktinformation

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål eller klager om vores behandling af dine personoplysninger:

 • På e-mail: star@star.dk
 • På telefon: 72 21 74 00
 • Ved brev: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Njalsgade 72A 2300 København S.


Databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer – DPO)

Du har også mulighed for at henvende dig direkte til Beskæftigelsesministeriets databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer – DPO). Du kan fx have brug for yderligere vejledning end den, vi kan give, eller måske oplever du forhold vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, som du mener, at DPO'en bør kende til. Du kan kontakte vores DPO på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@bm.dk
 • På telefon: 50 91 77 68 i tidsrummet tirsdage kl. 9-12 og onsdage kl. 13-16
 • Ved brev: Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, 1060 København K, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.
 • Hvis du ønsker at sende sikker digital post til DPO’en, skal du sende en mail til Beskæftigelsesministeriet gennem e-Boks på www.borger.dk. Skriv att. Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet.

Vi vil gerne passe godt på dine oplysninger. Almindelige mails er ikke krypterede, så vi foreslår, at du sender en besked som digital post fra e-Boks eller www.borger.dk, hvis din henvendelse indeholder fx private oplysninger eller CPR-nummer. Her kan du vælge Beskæftigelsesministeriet som modtager.

Her kan du klage

Hvis du vil klage over vores måde at håndtere dine personoplysninger på, kan du henvende dig til Datatilsynet via deres hjemmeside.

Klage til Datatilsynet (nyt vindue)

Back to top